ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

2021

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 209-Ն առ 30.12.2021թ. հրամանը` «Արցախ» մասնաճյուղի կողմից մատուցվող ԱՀ տեխնիկական պայմանների մշակման վերաբերյալ խորհրդատվական աշխատանքների գնացուցակը սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 204-Ն առ 28.12.2021թ. հրամանը` Ի փոփոխումն N 09-Ն առ 09.02.2021թ. չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 181-Ն առ 30.11.2021թ. հրամանը` Դոզիմետրական և ռադիոմետրական չափումների ազգային չափանմուշի գիտական պահապան նշանակելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 180-Ն առ 30.11.2021թ. հրամանը` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության ելակետային չափման միջոցներով ձևավորված «Դոզիմետրական և ռադիոմետրական չափումների ազգային չափանմուշ» չափանմուշը որպես ազգային չափանմուշ ճանաչելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 179-Ն առ 23.11.2021թ. հրամանը` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության «Ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիա» տրամաչափարկման լաբորատորիայի կողմից չափման միջոցների տրամաչափարկման գործընթացի ուղեցույցը և չափման միջոցների տրամաչափարկման սերտիֆիկատի ձևը հաստատելու վերաբերյալ


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 167-Ն առ 05.11.2021թ. հրամանը` Չափման միջոցների տրամաչափարկման հայտի ձևը սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 166-Ն առ 05.11.2021թ. հրամանը` Չափման միջոցների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 157-Ն առ 29.10.2021թ. հրամանը


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 156-Ն առ 29.10.2021թ. հրամանը


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 155-Ն առ 29.10.2021թ. հրամանը


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 144-Ն առ 11.10.2021թ. հրամանը՝ Որպես չափման միջոցների ստուգաչափող վկայագրվելու համար սակագներ սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 143-Ն առ 08.10.2021թ. հրամանը՝ Ի լրումն 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 82-Լ հրամանի 


<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 121-Ն առ 14․09․2021թ․ հրամանը՝ <<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ <<ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇ 1ՄԳ ÷ 1ԿԳ >> ՉԱՓԱՆՄՈՒՇԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 95-Ն առ 14.07.2021թ, հրամանը՝ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՎ Ի ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 18-Ի №17-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 94-Ն առ 14.07.2021թ, հրամանը՝ Փորձարկման սարքավորումների վկայագրման բացասական  արդյունքների ձևակերպման համար ծանուցագրի ձև սահմանելու   մասին 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 70-Ն առ 01.06.2021թ, հրամանը՝  «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ և ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ  ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N44-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 67-Ն առ 21.05.2021թ, հրամանը՝ Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի և հեղուկ ածխաջրածնային գազալիցքավորման բաշխիչ աշտարակի կապարակնքման սխեմայի կազմման  մասին 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 65-Ն առ 17.05.2021թ, հրամանը՝ Չափումների մեթոդիկայի (մեթոդի) չփագիտական վկայագրի ձևի հաստատման մասին 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 44-Ն առ 13.04.2021թ, հրամանը՝ Արագածի գիտական կենտրոնում գտնվող ԳԷՊԻ-0.25; ԳԷՊԻ-0.5; ԳԷՊԻ-1 և ԳԷՊԻ-2 էտալոնային  ալեհավաքները որպես Ազգային չափանմուշ ճանաչելու վերաբերյալ


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 40-Ն առ 08.04.2021թ, հրամանը՝ Ի ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (ԳԽ) ՆՈՐ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՌԳՀԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N02-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N16-Վ ՀՐԱՄԱՆԻ


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 09-Ն առ 09.02.2021թ. ՀՐԱՄԱՆԸ` ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի N 132-Ն «ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԳՆԵՐ» ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-Ի N 17-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՉՆԵՐԱՌՎԱԾ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 08-Ն առ 08.02.2021թ. ՀՐԱՄԱՆԸ` ԱՆՎԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ