ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Հիմնադրական ստանդարտներ

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.4-2019

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.5-2013

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.2-2013

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.0-2013

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.6-2006

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.1-2005 

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.11-2002

Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 1.10-99

ՀՍՏ 8.0-2005     Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 8.1-2006     Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների պետական փորձարկումները, տեսակի հաստատումը և պետական գրանցումը

ՀՍՏ 8.2-93        Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների պետական գրանցամատյանի վարման կարգը

ՀՍՏ 8.3-2005    Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափում. Կազմակերպումը և կատարման կարգը

ՀՍՏ 8.5-2001    Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափման և ստուգաճշտման դրոշմների պատրաստման, պահման և կիրառման կարգը

ՀՍՏ 8.9-93        Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ստանդարտ նմուշներ. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 8.10-2007   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Նյութերի հատկությունների և բաղադրության ստանդարտ նմուշներ. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 8.11-2006   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտություն. Տերմիններ և սահմանումներ

ՀՍՏ 8.12-2007   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Նորմատիվ փաստաթղթերի նախագծերի չափագիտական փորձաքննություն. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 8.13-2007   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափման միջոցների ստուգաչափման մեթոդիկաների փաստաթղթեր. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 8.14-2008   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտության օրենքի տարրերը. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 8.15-2008   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ստուգաչափման ժամանակ չափումների նորմալ պայմանները. Ընդհանուր պահանջներ

ՀՍՏ 8.16-2008   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգի նորմատիվային և մեթոդական փաստաթղթերի դասակարգում

ՀՍՏ 8.17-2009   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտական հսկողությունը և վերահսկողությունը օրենսդրորեն կանոնակարգվող ոլորտներում

ՀՍՏ 8.18-2009   Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. ԿՕՕՄԵՏ-ի շրջանակներում ստանդարտ նմուշների համատեղ մշակման, ճանաչման և գրանցման կարգը

ՀՍՏ 198-2000   Հաշվիչներ գազի ծավալային դիաֆրագմավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ, ընդունման կանոններ և փորձարկման մեթոդներ

ՀՍՏ 235-2004 (ՀՍՏ ԻՍՕ 4064-1-99)   Ջրի ծախսի չափումը փակ ջրմուղի խողովակներում. Հաշվիչներ սառը խմելու ջրի. Տեխնիկական պահանջներ

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005   Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ