ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Արտադրանքի համապատասխանության գնահատում

Արտադրանքի համապատասխանության գնահատումը կարող է լինել կամավոր կամ պարտադիր։ Արտադրանքի համապատաս­խանության կամավոր հավաստումն իրակա­նացվում է սերտիֆիկացման ձևով, իսկ համապատաս­խանության պարտադիր հավաստումը` համապատա­ս­­խանության հայտարարագրի վավերացման կամ սերտիֆիկացման ձևով։

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերությունը՝ որպես արտադրանքի սերտի­ֆ­ի­կաց­ման մարմին, հավատարմագրված է 1994 թվականից։ Վերջին անգամ հավատարմագր­վե­­­լ է 2021 թվականի մայիսի 27-ին, ուժի մեջ է մինչև 2025 թվականի մայիսի 27-ը։

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերությունն իր հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները`

- արտադրանքի սերտիֆիկացում,

- արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրի գրանցում,

- օտարերկրյա սերտիֆիկատների ճանաչում և վերաձևակերպում,

- ծառայությունների սերտիֆիկացում: 

 

Սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 1. Իրականացնում է հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված  արտադրանքի սերտիֆիկացման  աշխատանքների կազմակերպում, սահմանված կարգով տալիս է համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ հիմնավորված մերժման որոշում։
 2. Գրանցում է հայտատուների կողմից ներկայացված արտադրանքի համապատասխանության  մասին հայտարարագրերը։
 3. Համագործակցում է Հավատարմագրման Ազգային մարմնի, փորձարկման լաբորատորիաների,  սերտիֆիկացման մարմինների, արտադրողների (մատակարարների), պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և սպառողների հետ։
 4. Իրականացնում է արտադրանքի  օտարերկրյա համապատասխա­նության սերտիֆիկատների, փորձարկման արձանագրությունների վերլուծություն, ճանաչման մասին որոշման ընդունում և օտարերկրյա սերտիֆիկատների վերա­ձևակերպում սահմանված կարգով։
 5. Իրականացնում է սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատաս­խանության հսկողություն, եթե այն նախատեսված է համապատասխանության հավաստման սխեմայով։
 6. Սահմանվածպահանջներին արտադրանքի անհամապատաս­խա­նության դեպքում կասեցնում կամ դադարեցնում է տրված սերտիֆիկատների գործողությունը, հսկում է ուղղիչ միջոցառումների կատարումը։
 7. Իրականացնում է տրված սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գրանցամատյանների վարումը։
 8. Սերտիֆիկացմանմարմնի կազմակերպամեթոդական և արտադրանքի համապատասխանության հավաստման փաստաթղթերի մշակում‚ ներդրում և արդիականացում։
 9. Սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված արտադրանքին վերաբերող պահանջները և փորձարկման  մեթոդները սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերի վարում և արդիականացում։
 10. Համալրում է անձնակազմը համապատասխան  մասնագետներով (փորձագետներով), կազմակերպում է  նրանց վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման աշխատանքները։
 11. Իրականացնում է ներքին աուդիտ։
 12. Նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության դեպքում  ներկայացնում է տեղեկատվություն պետական վերահսկողություն իրականացնող համապատասխան մարմիններին  սերտիֆիկատի մերժման վերաբերյալ` հիմնավորելով մերժման պատճառները։

 

Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը.

1.   Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը ներառում է.

-          սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավար/ տնօրեն/ ,

-          տնօրենի տեղակալ,

-          արտադրանքի  և ծառայությունների սերտիֆիկացման բաժին,

-          փորձագետներ:

Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը բերված է Որակի ձեռնարկի/ SARM QM 8.2-2020/  1 հավելվածում։

2.     Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի գործառույթներն են.

2.1 Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարը իրականացնում է  մարմնի ղեկավարումը  և  օպերատիվ  գործունեության  կարգավորումը, որի հրամաններն ու կարգադրությունները պարտադիր են մարմնի ողջ անձնակազմի համար։

2.2 Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարը որոշում է քաղաքականությունն արտադրանքի համապատասխանության հավաստման ոլորտում և իրականացնում դրա  հսկողությունը, կայացնում է սերտիֆիկացման մասին որոշում ։

3.   Կառավարման խորհրդի գործառույթները սահմանված են ՀՀ ստանդարտացման մասին օրենքով:

4.    Սերտիֆիկացման բաժինների գործառույթներն են.

4.1 Սերտիֆիկացման և հայտարարագրման հայտերի ընդունում և հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի վերլուծություն։

4.2 Փորձարկման համար արտադրանքի նմուշառում և նույնականացում։

4.3 Փորձարկման լաբորատորիայի ընտրություն և սերտիֆիկացման փորձարկումների անցկացման կազմակերպում։

4.4 Սերտիֆիկացված արտադրանքի արտադրության  վիճակի վերլուծություն։

4.5Արտադրանքի համապատասխանության գնահատում և  համապատաս-խանության սերտիֆիկատի տրման (կամ մերժման) մասին որոշման պատրաստում և ձևակերպում։

4.6 Սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատասխանության հսկողության  կազմակերպում և իրականացում։

4.7 Համապատասխանության հավաստման գործընթացում օգտագործվող ՆՓ ֆոնդի ձևավորում և արդիականացում։

4.8 Մասնակցություն սերտիֆիկացման մարմնի գործառույթները կանոնա-կարգող  կազմակեր­պա­մեթոդական փաստաթղթերի մշակմանը։

4.9 Համապատասխանության հավաստման գործընթացում օգտագործվող ձևաթղթերի մշակում, արդիականացում և վարում։

4.10 Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված, համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի ցանկերի մշակում, արդիականացում և վարում։

4.11 Համագործակցություն ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի, պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։

4.12 Համապատասխանության հավաստման բնագավառի վերաբերյալ օրենսդրական և իրավական ակտերի, Ազգային Մարմնի հրամանների, կարգադրությունների, համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի ցանկի, սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրված ոլորտի վարում, արդիականացում և սահամնված կարգով սերտիֆիկացման մարմնի ստորաբաժանումներին և շահագրգիռ կողմերին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում։ 

4.13 Սերտի‎ֆիկացման մարմնի փորձագետների մասին տվյալներն ամրագրված են «Հավելված ABC-01-01-07 Համապատասխանության  գնահատման մարմնի անձնակազմը»  ձևաչափում:

5. Սերտիֆիկատների ձևակերպման և գրանցման սպասարկման աշխատակիցների գործառույթներն են.

5.1 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի ձևակերպում, գրանցում և հանձնում սերտիֆիկացման բաժիններին։

5.2 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գրանցամատյանների վարում։

5.3 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի բլանկների ստացում, պահպանում և օգտագործված բլանկների համար հաշվետվության ներկայացում` ըստ սահմանված կարգի։

5.4Համապատասխանության սերտիֆիկատների տրման և հայտարարա­գրերի վավերացման ու գրանցման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի փաթեթի պահպանում և սահմանված կարգով հանձնում արխիվ։

 

Համապատասխանության հավաստման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտերի ձևերը`