ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Սերտիֆիկացման ընթացակարգը

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

 

1. Կիրառման ոլորտը.

Սույն կարգը սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգերի, ստանդարտների և տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության հավաստման աշխատանքների իրականացման ընթացակարգերը՝ արտադրանքի սերտիֆիկացման միջոցով:

Սույն կարգը նախատեսված է կիրառման հայտատուների (արտադրող, արտադրողի կողմից լիազորված անձ, ներմուծող), սերտիֆիկացման մարմնի համար:

2. Նորմատիվ վկայակոչումները.

Սույն կարգում վկայակոչված են հետևյալ ստանդարտները՝

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17000 «Համապատասխանության գնահատում. Բառարան և ընդհանուր սկզբունքներ»,

ՀՍՏ ԻՍՕ 9000-2017 «Որակի կառավարման համակարգեր. Հիմնական դրույթներ և բառարան»,

ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016 «Որակի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ»,

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065-2013 «Համապատասխանության գնահատում. Արտադրանքի, գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջներ»,

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17067-2013 «Համապատասխանության գնահատում. Արտադրանքի սերտիֆիկացման հիմնարար դրույթներ և արտադրանքի սերտիֆիկացման սխեմաների ուղեցույց», 

ՀՍՏ 190-2016 «Արտադրանքի նույնականացում. Ընդհանուր դրույթներ» ,

ԳՕՍՏ 31814-2012 «Համապատասխանության գնահատում. Համապատասխանության հավաստման ժամանակ արտադրանքի փորձարկման համար նմուշառման ընդհանուր կանոններ»

ԳՕՍՏ 31815 «Համապատասխանության գնահատում. Ընթացակարգերում տեսչական հսկողության անցկացման կարգը»

ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54293-2010 «Արտադրության վիճակի վերլուծությունը համապատասխանության հավաստման ընթացքում»

3. Տերմինները և սահմանումները.

Սույն կարգում կիրառված տերմինները համապատասխան սահմանումներով՝ ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ 9000 և ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17000 ստանդարտների:

4. Ընդհանուր դրույթները.

4.1 Արտադրանքի սերտիֆիկացումը՝ անկողմնակալ երրորդ կողմի կողմից համապատասխանության հավաստման գործընթաց է, որով հավաստվում է, որ սահմանված պահանջները կատարված են: Արտադրանքի սերտիֆիկացումն իրականցվում է արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինների կողմից, որոնց ներկայացվող պահանջները պետք է համապատասխանեն ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 ստանդարտին:

Արտադրանքներին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգերով, ստանդարտներով և տեխնիկական փաստաթղթերով:

4.2 Արտադրանքի սերտիֆիկացման հիմնական նպատակներն են՝

- սպառողների, օգտագործողների և այլ շահագրգիռ կողմերի պահանջների բավարարում՝ նրանց վստահեցնելով, որ սահմանված պահանջները կատարված են,

- թույլատրել մատակարարների շուկային ցույց տալ, որ իրենց արտադրանքը հավաստված է անկողմնակալ երրորդ կողմի կողմից և բավարարում է սահմանված պահանջները:

4.3 Սերտիֆիկացումն իրականացվում է պարտադիր և (կամ) կամավոր եղանակներով:

4.4 Սերտիֆիկացման աշխատանքների մասնակիցներն են՝

-հայտատուն (արտադրող, արտադրողի կողմից լիազորված անձ, ներմուծող),

-հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինը,

-հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիան:

4.5 Արտադրանքի պարտադիր սերտիֆիկացումն իրականացվում է՝ ըստ տվյալ արտադրանքի կամ արտադրանքի խմբերի վրա տարածվող Եվրասիական տնտեսական միության և ՀՀ ազգային տեխնիկական կանոնակարգերով, ինչպես նաև սույն կարգով սահմանված ընթացակարգով:   

4.6 Արտադրանքի կամավոր սերտիֆիկացումն իրականացվում է հայտատուի նախաձեռնությամբ՝ նրա կողմից որոշվող նորմատիվ և (կամ) տեխնիկական փաստաթղթերի (ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների, բաղադրագրերի և այլ փաստաթղթերի), ինչպես նաև մատակարարի և պատվիրատուի միջև կնքված պայմանագրի պահանջներին և սույն կարգով սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան:

4.7 Արտադրանքի պարտադիր սերտիֆիկացման ժամանակ սերտիֆիկացման մարմինը կիրառում է Եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրությամբ  ամրագրված սերտիֆիկացման սխեմաներից որևէ մեկը, որը սահմանված է տվյալ արտադրանքի կամ արտադրանքի խմբերի վրա տարածվող Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգով:

4.8 Արտադրանքի պարտադիր սերտիֆիկացման ժամանակ սերտիֆիկացման մարմինը կիրառում է նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկացման ընթացակարգերից որևէ մեկը, որը սահմանված է տվյալ արտադրանքի կամ արտադրանքի խմբերի վրա տարածվող Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգով:

4.9 Արտադրանքի կամավոր սերտիֆիկացման ժամանակ սերտիֆիկացման մարմինը կիրառում է իր կողմից մշակված և հայտատուի հետ համաձայնեցված սխեմաները՝ ըստ ՀՍՏ 17067 ստանդարտի պահանջների:

4.10 Սերտիֆիկացման ժամանակ ստուգում են արտադրանքի բնութագրերը (անվտանգության և սպառողական ցուցանիշները) և կիրառվում են փորձարկման այնպիսի մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս լիովին և ստույգ հավաստել արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգով կամ դրա բացակայության դեպքում ստանդարտացման և տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին: 

4.11 Սերտիֆիկացված արտադրանքը մակնշվում է համապատասխանության նշանով:

4.12 ՀՀ-ում Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան սերտիֆիկացված արտադրանքը մակնշվում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի միասնական շրջանառության  նշանով, որի պատկերը և դրան ներկայացվող պահանջները սահմանված են Եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրությամբ: 

4.13 ՀՀ-ում ազգային տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան սերտիֆիկացված արտադրանքը մակնշվում է համապատասխանության ազգային նշանով, որի պատկերի նկարագիրը և դրան ներկայացվող պահանջների կիրառումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

4.14 Համապատասխանության նշանի մակնշումն իրականացնում է հայտատուն կամ իր կողմից լիազորված կզմակերպությունը:

Համապատասխանության նշանի կիրառման համար հիմք է հանդիսանում ձեռք բերված համապատասխանության սերտիֆիկատը:

4.15 Սերտիֆիկացման աշխատանքների վճարումը կատարվում է ըստ հաստատված սերտֆիկացման մարմնի կողմից գնացուցակի (սակագնի):

5. Արտադրանքի սերտիֆիկացման կանոնները.

5.1 Արտադրանքի սերտիֆիկացման ընթացակարգերը պետք է համապատասխանեն ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 ազգային ստանդարտի «Գործընթացին ներկայացվող պահանջներ» բաժին 7-ին:   

5.2 Արտադրանքի սերտիֆիկացումը ներառում է հետևյալ ընթացակարգերը՝

-    հայտատուի հայտի ներկայացումը լրակազմ փաստաթղթերով սերտիֆիկացման մարմնին՝ սերտիֆիկացման աշխատանքները կատարելու համար,    

-    սերտիֆիկացման մարմնի կողմից հայտի դիտարկումը լրակազմ փաստաթղթերով և սերտիֆիկացման մասին որոշման ընդունումը, 

-    արտադրանքի նմուշառումը փորձարկման համար,

-    արտադրանքի նույնականացումը և տիպային ներկայացուցչի ընտրությունը փորձարկման համար,

-    նմուշների փորձարկումների կատարումը,

-    արտադրության վիճակի վերլուծություն կամ որակի կառավարման համակարգի գնահատում (անհրաժեշտության դեպքում)

-    սերտիֆիկացման մարմնի կողմից համապատասխանության սերտիֆիկատի հանձնման կամ սերտիֆիկատի հանձնման/մերժման որոշման մասին,

-     հայտատուին՝ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի հանձնում:

5.3 Հայտատուի հայտի ներկայացումը լրակազմ փաստաթղթերով սերտիֆիկացման մարմնին՝ սերտիֆիկացման աշխատանքները կատարելու համար:    

5.3.1 Արտադրանքի սերտիֆիկացման աշխատանքները կատարելու համար հայտատուն ներկայացնում է սերտիֆիկացման մարմնին հայտ՝ համապատասխան փաստաթղթերով:

Հայտի ձևը բերված է հավելվածում:

Լրակազմ փաստաթղթերը ներառում են՝

-       իրավաբանական և ֆիզիկական անձի պետական գրանցման վկայագիրը,

-       ապրանքաուղեկից փաստաթղթերը կամ մատակարարման պայմանագիրը,

-    արտադրանքի ստանդարտները, որոնք ներառված են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումն ապահովող կամավոր հիմքով կիրառվող ստանդարտների ցանկում,

-       սերտիֆիկացվող արտադրանքի նորմատիվ փաստաթղթերը՝ կամավոր սերտիֆիկացման ժամանակ,    

-       տեխնիկական պայմանները (առկայության դեպքում),

-       շահագործման փաստաթղթերը,

-       արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները,

-       արտադրանքի արտադրության և որակի կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատը,

-       համալրող արտադրատեսակների, նյութերի, հանգույցների համապատասխանության սերտիֆիկատը կամ հայտարարագիրը,

-     ճանաչված օտարերկրյա փորձարկման լաբորատորիաներում կատարված փորձարկումների արձանագրությունները: 

5.4 Սերտիֆիկացման մարմնի կողմից հայտի դիտարկումը լրակազմ փաստաթղթերով և սերտիֆիկացման մասին որոշման ընդունումը.

Սերտիֆիկացման մարմինը հայտի և դրան կից անհրաժեշտ փաստաթղթերի դիտարկումը պետք է կատարվի ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 ստանդարտի:

-     սերտիֆիկացման մարմինը հայտը ստանալուց հետո պետք է կատարի անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերլուծություն՝ ոչ ավելի քան երկու օրվա ընթացքում:

-     փաստաթղթերի վերլուծության դրական արդյունքների դեպքում, սերտիֆիկացման մարմինն որոշում է ընդունում սերտիֆիկացում կատարելու վերաբերյալ և այդ մասին տեղյակ պահում հայտատուին: Արտադրանքի սերտիֆիկացման որոշման ձևը բերված է  հավելվածում:

-       որոշումը պետք է ընդգրկի արտադրանքի սերտիֆիկացման բոլոր հիմնական պայմանները, այդ թվում՝

-       սերտիֆիկացման սխեմայի ընտրությունը,

-       ցուցումներ արտադրանքի նմուշառման վերաբերյալ,

-       տեխնիկական կանոնակարգը և (կամ) նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկը (ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների և այլ տեխնիկական փաստաթղթերի) ցանկը, որոնց պահանջներին համապատասխան պետք է կատարվի սերտիֆիկացումը,

-       փորձարկման լաբորատորիաները, որտեղ կատարվելու են փորձարկումները,

-       սերտիֆիկացման աշխատանքների վճարման պայմանները:

5.5 Արտադրանքի նմուշառումը փորձարկման համար.

5.5.1 Արտադրանքի նմուշառումը փորձարկման համար սերտիֆիկացման նպատակով կատարում է սերտիֆիկացման մարմինը հայտատուի ներկայությամբ:

5.5.2 Պարտադիր սերտիֆիկացման ժամանակ նմուշառումը կատարում են ըստ ստանդարտների պահանջների, որոնք ընդգրկված են Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու և կատարելու ու արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ հետազոտությունների (փորձարկումների) և նմուշառման կանոններ ապահովող (պարունակող) ստանդարտների ցանկում:

5.5.3 Արտադրանքի կամավոր սերտիֆիկացման ժամանակ նմուշառումն իրականացվում է ըստ տվյալ արտադրանքի ստանդարտացման փաստաթղթերի պահանջների: Ընտրված նմուշներն առանձնացնում են հիմնական արտադրանքից, փաթեթավորում են, կնքում կամ կապարակնքում նմուշառման տեղում:  

5.5.4 Արտադրանքի նմուշառումը ձևակերպում են ակտով՝ ըստ հավելվածի:

5.5.5 Սերտիֆիկացման մարմինը կազմակերպում է արտադրանքի ընտրված նմուշների մուտքը փորձակման լաբորատորիա:

5.5.6 Արտադրանքի նմուշառումը հաշվի առնելով՝ սերտիֆիկացման սխեմաները իրականացվում են.

- արտադրողի մոտ՝ արտադրության վերլուծության վիճակի գործընթացի ժամանակ,  

-ներմուծողի և արտադրողի կողմից լիազորված անձի մոտ:    

5.6 Արտադրանքի նույնականացումը և տիպային ներկայացուցչի ընտրությունը փորձարկման համար.

Արտադրանքի նույնականացումը սերտիֆիկացման ժամանակ իրականացնում է սերտիֆիկացման մարմինը՝ ՀՍՏ 190 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:

Արտադրանքի նույնականացումն անցկացնում են դրա բնութագրերի նույնականացման սահմանման միջոցով՝ տեխնիկական կանոնակարգում սահմանված հատկանիշներին:

Արտադրանքի նույնականացումն իրականացվում է՝

-հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի վերլուծությունը, ինչպս նաև նմուշառման հետ միաժամանակ տեսողական,

-տեխնիկական փաստաթղթում (շահագործման հրահանգ, տեղեկաթերթիկ և այլն) և մականշվածքում նշված տեղեկատվության նկատմամբ արտադրանքի համապատասխանության որոշումը:

Նույնականացման ժամանակ ստուգում են նաև՝

-տեխնիկական կանոնակարգի (ստանդարտի, տեխնիկական պայմանների և այլն) պահանջներին արտադրանքի մակնշման (մակագրության) համապատասխանությունը,

-տեխնիկական կանոնակարգին (ստանդարտին, տեխնիկական պամաններին և այլն) համապատասխան արտադրանքի տիպի (տեսակի) նկատմամբ հայտարարված արտադրանքի դասելու ճշտությունը,

-արտադրանքի պատկանելիությունը հայտարարված խմբաքանակին և արտադրողին:

Արտադրանքի խմբաքանակի նույնականացման ժամանակ լրացուցիչ ստուգում են խմբաքանակի չափը, մոդելը, փաթեթավորման տեսակը և այլ տեղեկատվություն, որը ներառված է ուղեկցող փաստաթղթում:

Արտադրանքի նույնականացման արդյունքները տրվում են սերտիֆիկացման մարմնի հատուկ փաստաթղթում՝ արձանագրությունում կամ եզրակացությունում՝ ըստ ՀՍՏ 190 ստանդարտի:

5.7 Նմուշների փորձարկումների կատարումը.

1) Սերտիֆիկացման մարմինը սերտիֆիկացման նպատակով փորձարկումներն իրաականացնում է արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգի (ստանդարտացման փաստաթղթերով) պահանջներին համապաատսխան հավատարմագրված (լիազորված) փորձարկման լաբորատորիայում:

2) Նմուշների փորձարկումները կատարելու համար սերտիֆիկացման մարմինը՝

-պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա արտադրանքի համար որոշում է տեխնիկական կանոնակարգերի հիման վրա կոնկրետ անվտանգության պահանջները,

-կամավոր սերտիֆիկացման ենթակա արտադրանքի համար ստանդարտացման փաստաթղթերի (ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների) և տեխնիկական փաստաթղթերի հիման վրա որոշում է սպառողական ցուցանիշները,

- որոշում է սերտիֆիկացման նպատակներով փորձարկման ծրագիրը՝ փորձարկման, չափման և հսկման մեթոդների ստանդարտների հիման վրա,

- կազմակերպում է արտադրանքի փորձարկումը և կատարում է փորձարկման արձանագրության վերլուծություն:

Արտադրանքի պարտադիր սերտիֆիկացման նպատակով փորձարկման ծրագիրը պետք է նախատեսի անվտնագության բոլոր ցուցանիշները, որոնք սահմանված են տեխնիկական կանոնակարգերում:

-     արտադրանքիկամավոր սերտիֆիկացման դեպքում փորձարկման ծրագիրը որոշում է հայտատուն՝ ստանդարտացման փաստաթղթում սահմանված ցուցանիշների հիման վրա։

-     փորձարկման լաբորատորիան արտադրանքի փորձարկումների արձանագրությունը սերտիֆիկացման նպատակով ներկայացնում է սերտիֆիկացման մարմնին՝ անկախ փորձարկումների արդյունքներից:  

5.8 Արտադրության վիճակի վերլուծություն կամ որակի կառավարման համակարգի գնահատում.

1.    Համաձայն տեխնիկական կանոնակարգում սահմանված սխեմայի՝ սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն:

2.    Եթե արտադրողի մոտ գործում է արտադրանքի արտադրության որակի կառավարման սերտիֆիկացված համակարգ, ապա սերտիֆիկացման մարմինը գնահատում է տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապաատսխանության սերտիֆիկացվող արտադրանքի ստաբիլ թողարկման հնարավորությունը՝ տվյալ համակարգի ապահովմամբ (միջոցով):

3.    Սերտիֆիկացվող արտադրանքի արտադրության վիճակի վերլուծության կամ որակի կառավարման համակարգի գնահատման կարգն իրականացվում է ըստ ԳՕՍՏ Ռ 54293-2010 ստանդարտի:

4.    Սերտիֆկացման մարմինը ուղղիչ միջոցառումների և արտադրության ստուգման արդյունքների հիման վրա որոշում է ընդունում համապատասխանության սերտիֆիկատի հանձնման պայմանների և հնարավորությունների վերաբերյալ:

Այդ դեպքում հնարավոր է որոշման հետևյալ տարբերակները.

-     համարել (հաշվել) արտադրության վիճակը բավարար, որը չի պահանջում համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի սահմանափակում,

-     համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի սահմաններում ավելացնել տեսչական ստուգումների հաճախականությունը,

-     համապատասխանության սերտիֆիկատի մերժման հանձնելու մասին:

5.9 Արտադրանքի համապատասխանության գնահատում.

Արտադրանքի սերտիֆիկացման ժամանակ համապատասխանության գնահատումը՝ ըստ ընտրված սխեմայի, բաղկացած է մի շարք գործողություններից, որի արդյունքները դիտարկվում են որպես ապացույց՝ արտադրանքի համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին:

Սերտիֆիկացման մարմինը՝ արտադրանքի համապատասխանության գնահատման համար հիմք է ընդունում հետևյալ գործողությունների արդյունքները.

-    արտադրանքի նույնականացում,

-    տեխնիկական փաստաթղթերի վերլուծություն,

-    արտադրության վիճակի վերլուծություն կամ որակի կառավարման համակարգի գնահատում (եթե դա նախատեսված է սխեմայով),

-    արտադրանքի փորձարկման:

Սերտիֆիկացման մարմինը նշված գործողությունների արդյունքների վերլուծության հիման վրա կատարում է արտադրանքի համապատասխանության գնահատում, գնահատման արդյունքում սերտիֆիկացման մարմինը ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանության եզրակացություն՝ տեխնիկական կանոնակարգի (ստանդարտացման փաստաթղթի և տեխնիկական փաստաթղթի) պահանջներին,

տվյալ արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգի (ստանդարտացման փաստաթղթի և տեխնիկական փաստաթղթի) պահանջներին՝ արտադրանքի համապատասխանության գնահատման եզրակացությունը՝ ըստ հավելվածում տրված ձևի:

Արտադրանքի համապատասխանության գնահատման դրական եզրակացության հիման վրա սերտիֆիկացման մարմինն որոշում է ընդունում սերտիֆիկատի հանձնման վերաբերյալ՝ ըստ  հավելվածի:

Արտադրանքի համապատասխանության գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում սերտիֆիկացման մարմինն որոշում է ընդունում համապատասխանության սերտիֆիկատի մերժման վերաբերյալ՝ ըստ հավելվածի:

5.10 Համապատասխանության սերտիֆիկատի հանձնում.

5.10.1 Համապատասխանության սերտիֆիկատը, կախված ընտրված սերտիֆիկացման սխեմայից, հանձնվում է սերիական թողարկվող արտադրանքի խմբաքանակի կամ եզակի արտադրանքի համար:  

5.10.2 Համապատասխանության սերտիֆիկատը հանձնվում է միայն այն բանից հետո, երբ

- կայացվել է սերտիֆիկատի հանձնելու մասին որոշումը,

- կատարվել են սերտիֆիկացման պահանջները,

- ստորագրվել է սերտիֆիկացման համաձայնագիրը:

Համապաատսխանության սերտիֆիկատում նշվում են այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում է սերտիֆիկացման սխեմայով և հիմք են ծառայել սերտիֆիկատ հանձնելու համար:

5.10.3 Սերտիֆիկացման մարմինը հայտատուին պետք է տրամադրի համապատասխանության սերտիֆիկատ, որը ներառում է հետևյալ տեղեկությունները.

-    սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը և հասցեն,

-    հայտատուի անունը և հասցեն,

-    արտադրատեսակները, որոնք ենթարկվել են սերտիֆիկացման,

-    կիրառված սերտիֆիկացման սխեման,

-    տեխնիկական կանոնակարգերը և΄ (կամ) ստանդարտները, և΄ (կամ) այլ տեխնիկական փաստաթղերը, որոնց նկատմամբ որոշվում է արտադրատեսակների համապատասխանությունը,

-    սերտիֆիկացման ժամկետը,

-    ցանկացած այլ տեղեկություն, որը պահանջվում է սերտիֆիկացման սխեմայով,

-    սերտիֆիկացման մարմնի լիազորված պատասխանատու անձի ստորագրութունը:

5.10.4 Սերտիֆիկատը կարող է ունենալ հավելվածներ՝ որոշակի արտադրատեսակների ցանկով, որոնց վրա տարածվում է սերտիֆիկատի գործողությունը, եթե դրանք արտադրատեսակի խմբեր են, որոնք հավաստված են միևնույն պահանջներով:

5.10.5 Կախված սերտիֆիկացվող արտադրանքի փաստաթղթի տեսակից, որի պահանջներին իրականացվում է համապատասխանության հավաստումը, սերտիֆիկացման մարմինը հանձնելում է հետևյալ սերտիֆիկատները.

- Եվրասիական տնտեսակն միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկատ,

- Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապաատասխանության սերտիֆիկատ,

- հայտատուի կողմից որոշվող նորմատիվ և (կամ) ստանդարտացման և տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկատ: 

5.10.6 Համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը՝ թողարկվող սերիական արտադրանքի համար, որոշում է սերտիֆիկացման մարմինը՝ անցկացվող ստուգումների արդյունքների հիման վրա, բայց ոչ ավել քան 5 տարի:

5.10.7 Պիտանիության ժամկետ ունեցող արտադրանքի խմբաքանակի կամ եզակի արտադրանքի սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը պետք է սահմանվի արտադրանքի պիտանիության ժամկետից ոչ ավել:

Թողարկվող սերիական արտադրանքի սերտիֆիկատի գործողության ժամկետում արտադրված արտադրանքի մատակարարման (վաճառման) ժամանակ սերտիֆիկատն ուժի մեջ է արտադրանքի պիտանիության ժամկետի ընթացքում:

5.11 Սերտիֆիկացված արտադրանքի տեսչական հսկողությունը.

5.11.1 Տեսչական հսկողությունն իրականացվում է այն նպատակով, որպեսզի որոշի, թե արդյոք թողարկվող արտադրանքը շարունակում է համապատասխանել պահանջներին, որոնց համապատասխան կատարվել է արտադրանքի սերտիֆիկացումը և պատշաճ ձևով է կիրառվում արտադրանքի մակնշումը:

5.11.2 Սերտիֆիկացման արտադրնքի տեսչական հսկողությունն արտադրության գործընթացում իրականացնում է համապատասխան սերտիֆիկատ հանձնող սերտիֆիկացման մարմինը:

5.11.3 Սերտիֆիկացված արտադրանքի տեսչական հսկողությունն իրականացնում են սերտիֆիկատի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատ հանձնող սերտիֆիկացման մարմինը:

5.11.4 Սերտիֆիկացման մարմինն որոշում է.

-    տեսչական հսկողության պարբերականությունը,

-    տեսչական ստուգումների կազմը,

-    տեսչական ստուգումների ծավալը:

Տեսչական հսկողության պարբերականությունը կարող է սահմանվել սերտիֆիկացման աշխատանքները կատարող պայմանագրում:

5.11.5 Սերտիֆիկացման մարմինը տեսչական ստուգումների պարբերականության և ծավալների որոշման ժամանակ հաշվի է առնում հետևյալ գործոնները.

-    արտադրանքի վտանգավորության պոտենցիալ աստիճանը,

-    արտադրության բնույթը (սերիական, զանգվածային, կրկնվող եզակի),

-    արտադրման ծավալը, արտադրության կայնությունը և արտադրության որակի կառավարման համակարգի առկայությունը,

-    տեղեկությունը՝ արտադրանքի և դրա արտադրության ստուգման և փորձարկման արդյունքների մասին՝ անցկացված արտադրողի և պետական վերահսկողության մարմինների կողմից:

5.11.6 Սերտիֆիկացված արտադրանքի տեսչական հսկողության անցկացման ընթացակարգը ներառում է.

-    տեսչական հսկողության ծրագրի մշակում,

-    վերահսկման մարմինների և արտադրական հսկողության շրջանակներում սերտիֆկացված արտադրանքի անվտանգության ստուգման մասին ներկայացված հայտատուի կողմից տեղեկատվության վերլուծություն,

-    սերտիֆիկացված արտադրանքի փորձարկման ծրագրի մշակում,

-    փորձարկման համար սերտիֆիկացված արտադրանքի նմուշառում և նույնականացում սերտիֆիկացման մարմնի կողմից,

-    սերտիֆիկացված արտադրանքի փորձարկում հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում,

-    արտադրության վիճակի վերլուծություն կամ որակի կառավարման համակարգի գնահատման արդյունքների ամփոփոփում,

-    տեսչական հսկողության արդյունքների ձևակերպում (փաստաթղթավորում) և որոշման ընդունում:

5.11.7 Արտադրության հսկողության շրջանակում արտադրողի կողմից ներկայացված արտդրության վիճակի մասին բավարար տեղեկատվության դեպքում, թույլատրվում է սերտիֆիկացված արտադրանքի փորձարկումներն անցկացնել արտադրողի փորձարկման բազայում արտադրանքի վիճակի վերլուծության ընթացքում՝ սերտիֆիկացման մարմնի փորձագետի հսկման դեպքում:

Տեսչական ստուգման դրական արդյունքները կարող են հաշվի առնվել սերտիֆիկացման մարմնի կողմից տվյալ արտադրանքի հաջորդ (հետագա) սերտիֆիկացման ժամանակ:

Տեսչական հսկողության անցկացման կարգը և դրանց արդյունքների ձևակերպումը սահմանված են ըստ ԳՕՍՏ 31815 ստանդարտի: